Research Team Research Team

回到完整页面

Director of laboratory

   □ Haibin Li

Research group of clean and efficient utilization of fuels

Chargeman

  □ Zenli Zhao

Member

  □ Haibin Li

  □ Xiaobo Wang

  □ Anqing Zheng

  □ Hongxiang Wu

  □ Sheng Chang

Research group of chemical looping conversion and purification

Chargeman

  □ Fang He

Member

  □ Zhen Huang

  □ Kun Zhao

  □ Anqi Liu

  □ Huiqiong Zhong