Research Team Research Team

最小化 最大化

Director of laboratory

   □ Haibin Li

Research group of clean and efficient utilization of fuels

Chargeman

  □ Zenli Zhao

Member

  □ Haibin Li

  □ Xiaobo Wang

  □ Anqing Zheng

  □ Hongxiang Wu

  □ Sheng Chang

Research group of chemical looping conversion and purification

Chargeman

  □ Fang He

Member

  □ Zhen Huang

  □ Kun Zhao

  □ Anqi Liu

  □ Huiqiong Zhong

Research Tea>Research group of chemical looping conversion and purification Research Tea>Research group of chemical looping conversion and purification

最小化 最大化

                                             Chargeman

 

Fang He     

Researcher/Doctor

hefang@ms.giec.ac.cn

 

                                      Member

                          

                        Zhen Huang

 Master

Research Intern  

huangzhen@ms.giec.ac.cn
 

              

 

 

Kun Zhao

Master 

Research Intern

zhaokun@ms.giec.ac.cn
 

 

             

                       Anqi Liu  

Master

Assistant researcher  

liuaq@ms.giec.ac.cn

 

          

Huiqiong Zhong

Master

Research Intern

zhonghq@ms.giec.ac.cn