Research Team Research Team

最小化 最大化

Director of laboratory

   □ Haibin Li

Research group of clean and efficient utilization of fuels

Chargeman

  □ Zenli Zhao

Member

  □ Haibin Li

  □ Xiaobo Wang

  □ Anqing Zheng

  □ Hongxiang Wu

  □ Sheng Chang

Research group of chemical looping conversion and purification

Chargeman

  □ Fang He

Member

  □ Zhen Huang

  □ Kun Zhao

  □ Anqi Liu

  □ Huiqiong Zhong

Research Team>Research group of clean and efficient utilization of fuels Research Team>Research group of clean and efficient utilization of fuels

最小化 最大化

                                                Chargeman

 

      Zenli Zhao

      Researcher/Doctor

zhaozl@ms.giec.ac.cn

                                                    

                                     Member

 

      Haibin Li

     Researcher/Doctor

   lihb@ms.giec.ac.cn

 

 

                          

     Xiaobo Wang

Doctor

Assistant researcher

  wangxb@ms.giec.ac.cn

   

 

Sheng Chang

Master

Research Intern

changsheng@ms.giec.ac.cn

           

                    Honxiang  Wu

 Master

Research Intern

wuhx@ms.giec.ac.cn

    

Anqing Zheng

Master

Assistant researcher

zhengaq@ms.giec.ac.cn